Coachens roll

Information om coaching

Svar på vanliga frågor och funderingar kring ämnet

Coachande förhållningssätt

 1. Var uppmuntrande

En bra coach inser vikten av att använda uppmuntran. Med hjälp av uppmuntran och stöd kan en bra coach hjälpa dig med en svår situation. Tänk bara på att det finns en fin gräns mellan uppmuntran och att pressa för hårt.

 1. Var nyfiken

Genom att ställa frågor kan en bra coach hjälpa andra att få svar på sina frågor. Du bör drivas av nyfikenhet och inte av ett fördömande beteende.

 1. En bra coach ser från flera perspektiv

Att kunna se situationer från olika perspektiv är viktigt för en bra coach. Detta är speciellt viktigt vid brainstorming, problemlösning och beslutsfattande. Att kunna se situationen från olika perspektiv krävs för att kunna ta ett beslut.

 1. En bra coach kan prioritera

Vilka mål som behöver prioriteras är något som coachen behöver kunna identifiera. Du kommer inte långt om du försöker lägga fokus på allt, utan bestäm vilka uppgifter som kräver mer fokus och behöver lösas först.

 1. En bra coach ser möjligheterna

En bra coach har en stark vision för framtiden och ser möjligheter innan andra. Genom detta kan man hjälpa andra att se möjligheter och förverkliga sina mål.

 1. En bra coach är en ledare – men inte auktoritär

Du kommer som coach oundvikligen styra någon form av avdelning eller organisation. Dock är det viktigt att du inte låter det auktoritära ta över utan fokuserar på att vara en lärare. En bra coach kan hjälpa andra att nå sina mål genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Du behöver hitta en balans mellan att dela med dig av dina idéer och förklara dem utan att för den delen diktera och insistera på dem.

Yrken som kan likna vid varandra

Terapeuten

Terapi är en icke-medicinsk behandling av en skada eller sjukdom. Psykoterapi är vanligen det som avses när man talar om terapi, där förs en målinriktad och systematisk samtalsbehandling som bygger på psykologisk teori. Syftet med psykoterapi är att bearbeta ett specifikt problem eller att hjälpa patienten att må bättre. Det är legitimerade psykologer eller psykoterapeuter som utövar psykoterapi. Terapeutens avsikt är att åtgärda olika slag av psykisk ohälsa, både ett historisk och framtida perspektiv används under arbetet. 

Mentorn

En mentor är en person som kan yrket och/eller branschen. Vanligtvis är mentorn en äldre och/eller mer erfaren person som agerar förebild och leder den yngre och/eller mindre erfarna adepten. Utifrån sina erfarenheter kan mentorn ge råd, vägleda adepten samt agera bollplank. Det är vanligt att mentorn är någon inom den egna organisationen.

Konsulten

En konsult är en rådgivare som är specialist inom ett visst område och kan anlitas för att ge råd, idéer och förslag utifrån sina erfarenheter. Konsulenten är vanligtvis specialist på utveckling och förändring ur ett organisationsperspektiv. Oftast arbetar konsulenten utifrån upplevelsebaserad inlärning. 

Handledaren

Handledarens uppgift är vägledning eller stöd med avsikt att höja egenskaperna och var ett bollplank. Det finns en modell som handledaren följer, som förväntas ge ett visst resultat. Beroende på sammanhanget så skiljer sig innehållet, genomförandet och omfattningen i modellen. Utifrån en pedagogisk grundsyn ska handledaren stötta och underlätta lärandeprocessen. Handledning rör inte privata eller personliga förhållanden utan fokuserar på uppdragsmässiga eller yrkesmässiga förhållanden. 

Gemensamt för alla: Samtalet

Det gemensamma för de olika yrkena som beskrivits är att samtalet används som redskap. Skillnaden mellan yrkena ovan är hur samtalet hanteras, samtalets syfte, förhållningssättet och vilken kompetens som man för med sig in i samtalet.

Vad kännetecknar en bra coach?

 • En coach bör vara tränad i att lyssna, fråga, vara rak och ge feedback.
 • En coach måste våga säga sanningen.
 • En coach kan genom sitt sätt att vara på bidra till att klienten når sin fulla potential och kapacitet.
 • Ett coachingsamtal är unikt och kombinerat med en mängd förhållningssätt.
 • Coachen bör lägga ansvaret för allt hos individen och hålla denne ansvarig.
 • Coachen kan liknas vara en spegel som reflekterar klienten och skapar valmöjligheter kring personens beteenden’
 
 

Coaching – ordets uppkomst.

Coaching är inget nytt fenomen. Ordet ”coach” betyder galavagn eller buss. Det användes till en början som ett ord för att beskriva ett sätt att ”frakta människor från där de var till dit de ville komma”. Att frakta människor från var de befinner sig till en önskad plats.

Begreppet Coaching började användas efter 1970-talet, men även före detta kan vi hitta coacher och coaching. Vi har den antike Sokrates från Grekland som kanske var vår första coach när han försökte hjälpa folk till verkliga insikter.

Vad är coaching?

Idag framställs coaching ofta som en korsning av personlig utveckling, organisationspsykologi, idrottspsykologi och terapi. De som arbetar med coaching är ofta psykologer, konsulter och ”självhjälpsgurus”. En coach använder sig av färdigheter som hänger ihop med terapi, filosofi, pedagogik, kommunikationsteori, vägledning, organisationspsykologi och andra områden.

Kännetecknande för ett smart mål?

 • Specifikt – Det ska vara avgränsat och tydligt.
 • Mätbart – Du ska i förväg ha bestämt hur du vet om målet uppnåtts.
 • Accepterat – Målet ska vara accepterat av de som berörs av det.
 • Realistiskt – Målet ska kännas möjligt att uppnå.
 • Tidsbundet – Det ska finnas en bestämd tidsram för när målet ska vara uppnått.

Vad gör en teamcoach?

Teamcoaching är en metod att få grupper att bli mer motiverade och fokuserade på deras uppgifter. Coachen ska se till att sätta upp tydliga roller, förbättra gruppens kommunikation och öka gruppens gemenskap. Coachen ska även ge och ta emot feedback så att han/hon kan förbättra sin coaching för gruppen och även kunna vara ett öga utifrån som ser hur gruppen kan funka bättre och ge gruppen kunskapen om hur de kan förbättra sitt arbete eller gemenskap. Men coachen ska även kunna vara en ledare och ge gruppen roller inom sig så att strukturen inom gruppen blir klar. Coachen ska även ge gruppen klara mål och tydliga regler som gruppen ska följa. Coachen ska även lägga upp en klar väg för att ta sig till det mål gruppen satt upp. Alla dessa steg ska också utmana gruppen så att de kan utvecklas och när de pressas uppmana dem till att ta för sig och kliva fram med sina prestationer. Tillslut måste en coach vara kapabel att inleda och avsluta en grupps arbete.

Vem kan dra nytta av en coach?

Den som verkligen vill ändra saker i sitt liv kan behöva en coach. Det kan gälla exempelvis ekonomi, relationer, hälsa eller att få mer tid för ett intresse. Du kan ha önskningar, drömmar eller mål som du vill förverkliga. Det kan verkligen löna sig att investera mycket i sig själv – både i tid, kunskap och pengar. Det är så framgångsrika människor gör. de satsar rejält med pengar på en coach! Coachen kan komma att betyda mycket i ditt liv och vara den människa som hjälper dig, handleder och coachar dig. Du kan få insikt om beteenden som påverkar och har påverkat ditt liv i stor utsträckning. En coach kan hjälpa dig i områden där du sitter fast. En som hjälper dig att definiera och uppnå dina mål!

Vad gör en livscoach?

En livscoach hjälper dig att klargöra vad som pågår i ditt liv

Med hjälp av en livscoach kan du lära dig att prioritera på ett annorlunda sätt, vad som är viktigt för dig och få ett nytt perspektiv på din situation. Både individer och grupper kan få hjälp av en livscoach för att kunna få ihop ”livspusslet”, vilket kan leda till att den negativa stressen minskar. Sjukskrivningar orsakade av stressrelaterade tillstånd har ökat. Oavsett vad det är du vill göra för förändring kan en livscoach hjälpa dig att både nå dina mål och växa som person.

Hur arbetar en livscoach?

Livshjulet är ett verktyg som kan användas för att få en visuell bild av vad som behöver förändras i ditt liv. Hjulet består av en cirkel delad i ”tårtbitar” som representerar olika delar av ditt liv. Du kan själv välja vad för delar av ditt liv du vill ha i ditt livshjul. Några vanliga alternativ är: familj och vänner, hälsa, karriär, ekonomi, fritid och personlig utveckling. Du betygsätter hur nöjd du är med din situation inom varje område på en skala mellan 0 och 10. När du har fyllt i alla delar kan du göra en handlingsplan utifrån vilka delar du behöver förändra och vad ditt slutgiltiga mål är. Meningen är att du ska försöka få ett så balanserat livshjul som möjligt. Det kan betyda att du exempelvis måste sänka kraven på dig själv eller omprioritera.